La Dolce VitaIn collaboration with Paris Koutsikos and Antonis Kyriakoulis | 2013